کوچه های قدیمی را باریک میساختند تا ادم ها به هم نزدیکتر شوند.اکنون چقدر اواره ایم در این اتوبان های  بزرگ....گریه